حضور متفاوت کانون نخبگان و آینده سازان در اولین نمایشگاه تخصصی آموزش، خدمات و صنایع وابسته