????در این اردوها بچه ها با پروژه‌هایی که انجام می‌دهند تجربیات جدید و نابی کسب می‌کنند.