دخترهای کلاس اول ما یک جشن متفاوت داشتند????
یک جشن از نوع شروعِ با سواد شدن… شروع خواندن و نوشتن… شروع حروف الفبا???? و شروع یک دنیا تجربه های زیبا که در انتظارشان خواهد بود!
.
دخترهای ما اول خوب فکر کردند که جشن “آ” برای چی گرفته میشود و در آن چه کارهایی قرار است انجام شود و خودشان برای این جشن برنامه‌ریزی کردند…
.
آنها به این نتیجه رسیدند که باید ابتدا کلاس را تزیین کنند…
یکی از بچه‌ها تصمیم گرفت چون جشن “آ” هست یک “آ” مقوایی هم درست کند… قرار شد یک کیکی بگیرند که روی آن “آ” نوشته شده باشد و بعد هم بازی کلمه‌ها را انجام دهند، یعنی کلمه هایی که اول آن ها با حرف “آ” شروع میشود را یکی یکی ردیف کنند…????